برای یک زندگی معمولی – قسمت یازدهم: نابرابری های جنسیتی

نابرابری جنسیتی به وجود تبعیض، بر اساس جنسیت، در دسترسی به امکانات تحصیل، مزایای شغلی، منابع و امکانات، بهداشت، وظایف در خانواده، حضور در تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه و نهادهای اجتماعی و مدنی و غیره گفته می شود. در مورد چگونگی این تبعیض در جوامع مختلف نظریه های گوناگونی وجود دارد.
#جانم_فدای_ایران #من_وکالت_میدهم #مهسا_امینی #اعتصابات_#اسماعیل_نوری_علا سراسری #ایران#تهران#اروپا#مهسا_امینی#انقلاب_ملی #پارتی_بازی #دموکراسی #سکولاریسم #زن_زندگی_آزادی #حقوق_بشر

یوتیوب