چالش – قسمت یکصد و سی و سوم

موضوع برنامه: حملات شیمیایی به مدارس دخترانه
میهمانان برنامه: آقایان یوسف اسکندری، فرد پطروسیان و مرتضی اسماعیل پور

یوتیوب فایل صوتی