با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و سی و هشتم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)