آینده ایران – بخش بیست و یکم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به گفتگو با خانم مهناز افخمی (اولین وزیر امور زنان در ایران و دومین وزیر زن در جهان در دوران پیش از بهمن 57 ) خواهیم پرداخت.

یوتیوب