با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و سی و ششم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
میهمان برنامه: آقای منصور سهرابی (اگرواکولوژیست)