چهره شنبه 19 مهر – گریگوری پک

محجوب و باوقار و سزاوار احترام؛ اینها شاید نخستین صفاتی باشند که از جذاب ترین مرد سینما به ذهن می آیند؛ در این شماره ی چهره سراغ زندگی و هنر “گری گوری پک” را گرفته ایم و خاطرات عصر طلایی هالیوود را مروری دوباره کرده ایم.

دانلود