چمتا شنبه 19 مهر – دمیس روسوس

دیگر از خوانندگان جهان وطن است و به روایت خودش فرزند الهه ی عشق؛ صاحب صدایی قدرتمند و مخملین و شاعر ترانه هایی با ملموس ترین صور عاشقانه… در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین اسطوره و افسانه سفر کرده ایم و زندگی و آثار و احوال دمیس روسوس یونانی را در نظر آورده ایم…

دانلود