زير آسمان پاريس شنبه 19 مهر

در شصت و هفتمین قسمت از زیر آسمان پاریس ابتدا به مراسم بزرگداشت عباس امیر انتظام خواهیم رفت و در بخش بعدی برنامه به سراغ استاد عباس معیری مینیاتوریست بزرگ ایرانی میرویم و گزارشی از برپایی نمایشگاه نقاشی دوتن از شاگردان ایشان را خواهیم دید. با ما همراه  باشید و زیر آسمان پاریس را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید

یوتیوب دانلود