با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و سی و چهارم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
میهمان برنامه: آقای روزبه اسکندری (کارشناس سازه های هیدرولیکی)