بررسی و تحلیل رویدادها با ایرج جمشیدی – دوشنبه 10 بهمن 1401

میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، دکتر محمد رسولی، جهانگیر کوثری و خانم هایده یزدان پناه