صفحه یک جمعه 18 مهر

بچه پولدار‌های تهران، اعلام موجودیت طبقه‌ای جدید در میان فرزندان سرداران اقتصادی است – رویترز: ایرانیها در رفتاری پیچیده هم برای رفع تحریم از مسکو کمک می گیرند و هم در خفا با اروپا وعده نفت جایگزین روسیه میدهند – مدیر خواتی‌ دبستان: به دانش آموزان رحم نمیکنم و باز هم کتک میزنم.