نامها و یادها بخش پنجم – ایرج مصداقی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش پنجم گفتگو با آقای ایرج مصداقی خواهیم بود. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب