با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و سی و سوم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
نگاهی به مدیریت آب و فاضلاب با آقای علی میرچی (دانشگاه ایالتی اکلاهما)