صفحه یک چهارشنبه 16 مهر

واکنش تند روزنامه تحت امر رهبری به بچه پولدارهای تهران: از سال ۸۸ بیش از یکصد هزار خودرو ۲ میلیارد تومانی وارد کشور شد – ابعاد تازه‌ای از مافیای نفت فروشی سرداران نظامی و بابک زنجانی.