روزگار آلترناتیو – قسمت چهل و ششم: نگاهی به یک پژوهش از داخل حکومت      

(کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور- مهر ۱۴۰۱) عنوان پژوهشی است که گروه مطالعات ایران در ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی شماره ۱۲۶ مهر ۱۴۰۱ منتشر کرده است.
این پژوهش تازه به تبیین ویژگی‌های ناآرامی‌های اخیر و مبنای جامعه‌شناسی جنبش‌ها و شورش‌های اجتماعی پرداخته و سپس بایسته‌های مواجهه و مدیریت این رخدادها را مورد بررسی قرار داده است.

یوتیوب