آینده ایران – بخش بیستم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به گفتگو با خانم شهلا شفیق (جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده) خواهیم پرداخت.

یوتیوب