چالش – قسمت یکصد و نوزدهم

موضوع برنامه: خشونت علیه مردم در اعتراضات سراسری ایران
میهمانان برنامه: آقایان جهانگیر لقائی، نجات بهرامی و علی یعقوب وند

یوتیوب فایل صوتی