روزگار آلترناتیو – قسمت چهل و پنجم: تعریف جدیدی برای آلترناتیو      

با توجه به وقایعی که هم اکنون در کشورمان می گذرد، در کنار دو نوع آلترناتیوی که شرح داده شد، به معرفی آلترناتیوی خواهیم پرداخت که صحت مدل معرفی شده در برنامه های قبلی ما را بصورت عملی مورد تأیید قرار می دهد و منسوخ شدن مدل های ایدئولوژیک را بصورت تجربی به نمایش می گذارد.

یوتیوب