روزگار آلترناتیو – قسمت چهل و چهارم: دو نوع رهبری     

اگر افراد یک جنبش به نقش رهبر اصلی خود هوشیار و آگاه باشند و مراقبت کنند که او خلاف اصول ذکر شده رفتار نکند می توان امید داشت که رهبری اجتماعی نیز از اینگونه صفات عالیه برخوردار باشد.

یوتیوب