روزگار آلترناتیو – قسمت چهل و سوم: دو ویژگی مهم آلترناتیو   

آلترناتیو سکولار دموکرات یک حکومت، تشکلی غیر حزبی و غیر ایدئولوژیک و کثرت مدار و ضد قانون اساسی فعلی و برانداز حکومت مستقر است. و در نتیجه، در یک عبارت فشرده تر در مورد ماهیت ترکیبی اش می شود گفت: «آلترناتیو همیشه تشکلی غیر حزبی و موقت است».

یوتیوب