چمتا شنبه 5 مهر – سارا وان

“صدایی رسا و اعجاب انگیز که در قدرت و صلابت با بزرگترین خوانندگان اپرا برابری می‌کرد؛ و ترانه هایی که هم از غم و اندوه موسیقی بلوز نشان داشتند و هم از اصالت و قدمت جاز بهر برده بودند، اما در اعجابی غریب با روانی و سادگی موسیقی مردمی آواز می شدند؛ در این شماره‌ی چمتا دیگر بار به جادوی سیاهان رسیده ایم و این بار از “سارا وان” بزرگ‌ بانوی موسیقی جاز آمریکا گفته ایم…”

دانلود