روزگار آلترناتیو – قسمت چهل و دوم: چهار جنبه کار آلترناتیو

کارکرد یک آلترناتیو دارای چهار جنبه است که سه جنبه آن به قبل از اعلام موجودیت مربوط می شود و یک جنبه هم به آغاز مرحلهء عملیاتی آلترناتیو مربوط است. این چهار جنبه، که می توان آنها را هم جدا از هم و در پیوند با هم دید، عبارتند از: جنبهء گفتمانی، جنبهء تشکیلاتی، جنبهء برنامه ای و بالاخره جنبهء عملیاتی، و تنها عملیات و فعالیت های واقعی آلترناتیو است که پس از تثبت موجودیت اش (چه با اعلام موجودیت و چه از طریق اجتناب از آن) آغاز می شود.

یوتیوب