چالش – قسمت یکصد و هفدهم

موضوع برنامه: نقش ایرانیان خارج از کشور در انقلاب ملی ایران
میهمانان برنامه: آقایان پرویز دستمالچی، جمشید اسدی و مهران انصاری

یوتیوب فایل صوتی