روزگار آلترناتیو – قسمت چهل و یکم: پرهیز از نقطه بازگشت ناپذیر

هنگامی که به جستجوی آلترناتیو بر می آییم آن را بیشتر باید در شخص یا اشخاصی جستجو کنیم که هیچگاه ادعای آلترناتیو بودن نمی کنند اما مثل آلترناتیو راه می روند و سخن می گویند.

یوتیوب