بررسی و تحلیل رویدادهای روز – دوشنبه 25 مهر 1401

بررسی و تحلیل رویدادهای روز به میزبانی ایرج جمشیدی
میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، محمدرضا مودودی و جهانگیر کوثری