چالش – قسمت یکصد و شانزدهم

موضوع برنامه: سانسور و جنایت در برابر انقلاب ملی ایران
میهمانان برنامه: آقایان علیرضا رایگان، شاهین میلانی و رضا اکوانیان

یوتیوب فایل صوتی