روزگار آلترناتیو – قسمت چهلم: نقطه بازگشت ناپذیر

اعلام موجودیتِ آلترناتیو به معنی رسیدن به نقطهء برگشت ناپذیر است و از آن پس ناچارند پرواز را علیرغم همه مشکلات ادامه دهند و با شرایطِ هموار یا ناهموارِ پیش رو بسازند و بکوشند تا رسیدن به هدف نهائی پرواز را ادامه دهند.

یوتیوب