زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ آبان

شما را به دیدن سی و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مبحث سلامت کودکان. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ آبان

شما را به دیدن سی و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری دیابت. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۱ آبان

شما را به دیدن سی و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری یخ بستگی شانه . هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 4 آبان

شما را به دیدن سی امین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به کنفرانس فیزیوتراپی در انگلیس و مدیریت و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 27 مهر

شما را به دیدن بیست و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به عوامل موثر در کاهش استرس . ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 20 مهر

شما را به دیدن بیست و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به موضوع پیشگیری از بیماری ها می پردازیم. هدف این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 13 مهر

شما را به دیدن بیست و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به موضوع ورزش و سلامتی در سالمندان می پردازیم. هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 6 مهر

شما را به دیدن بیست و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ورزش و سلامتی در رشته های رزمی می پردازیم. ...

ببینید »