زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ تیر

شما را به دیدن صد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مزایای اجرای اخلاق حرفه ای در نظام سلامت می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 12 تیر

شما را به دیدن صد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بیماریهای گردن می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ تیر

شما را به دیدن صد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به پروتکل فیزیوتراپی رباط صلیبی زانو می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ خرداد

شما را به دیدن صد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ خرداد

شما را به دیدن صد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به جراحات و بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ اردیبهشت

شما را به دیدن صد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بررسی سند حقوق بیمار در فیزیوتراپی می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ اردیبهشت

شما را به دیدن صد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مکمل های دارویی که جوانان به میزان زیادی از آن استفاده ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ فروردین

شما را به دیدن صدمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه استفاده صحیح و راه رفتن با عصا می پردازیم. با ما ...

ببینید »