زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به آسیب های ناشی از زلزله می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به اثرات فرهنگی و خصوصیات فردی در بهبودی می ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به شناخت متخصصین پزشکی از فیزیوتراپی می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به آسیب های پا و پاشنه می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ آبان

شما را به دیدن صد و بیستمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به پاسخ به سوالات بینندگان می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ مهر

شما را به دیدن صد و نوزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تحقیقات مینیسک زانو می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ مهر

شما را به دیدن صد و هجدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تمرین های فیزیوتراپی برای بیماریهای زانو می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ مهر

شما را به دیدن صد و هفدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تمرین های فیزیوتراپی برای ارتروز زانو می پردازیم. با ما ...

ببینید »