آینه مشاهیر سه شنبه 25 مرداد 1401

نُهاد ودیع حداد با نام هنری فیروز – خواننده لبنانی