روزگار آلترناتیو – قسمت بیست و پنجم: ترکیب منابع حقانیت 

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطلاعات تماس موجود در طول برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب