اعتراضات محیط زیستی و حمله نیروی انتظامی

بندبال تجمع دوهفته ای معترضان در اصفهان در اعتراض‌ به سوء مدیریت منابع آب توسط دولت، که موجب خشک شدن زاینده رود پرآب‌ترین رود خانه فلات مرکزی ایران شده ونیز کشاورزان که خواستار حقابه خود برای کشاورزی هستند، نیروهای امنیتی و انتظامی صبح زود پنجشنبه به معترضان در اصفهان، که در بستر خشک زاینده رود چادر زده بودند حمله کردند، چادرها را آتش زدند و معترضان را به زور از محل بیرون راندند. وعده ای را نیز بازداشت کردند . نیروهای امنیتی برای مقابله با فراخوان روز جمعه دست به این اقدام زدند تا از برگزاری تجمعی گسترده مانند جمعه گذشته جلوگیری کنند.
.مردم شهر اصفهان در اعتراضات خود حکومت را به دزدیدن آب زاینده رود متهم می‌کنند.
جمعه گذشته،نیز هزاران تن از مردم اصفهان در دوازدهمین روز اعتراضات نسبت به کمبود آب، مدیریت آبرسانی و عدم تخصیص حق‌آبه، به کشاورزان پیوستند و با تجمع در بستر زاینده‌رود اعتراض کردند.