رییسی و مسئله انرژی پایدار برای رشد اقتصادی

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه‌ی هماهنگی اقتصادی بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران تاکید کرد و اظهار داشت در برنامه‌های اقتصادی باید عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار دولت باشد.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا هرچه سریع‌تر برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی ارائه دهند.
مستقل دیدن مساله‌ی عدالت اجتماعی از اقتصاد و دیگر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله مشکلاتی است که جمهوری اسلامی از ابتدا با آن درگیر بوده است.
جمهوری اسلامی همواره خواسته است تا عدالت اجتماعی را به عنوان یک موضوع مستقل مورد توجه قرار دهد، اما این در حالی است که به گفته‌ی کارشناسان،‌ برای استقرار عدالت اجتماعی در یک جامعه، باید کل برنامه‌های اقتصدی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه، در راستای توسعه‌ی اقتصادی پایدار و مبتنی بر عدالت تعریف و برنامه‌ریزی شود و ارائه‌ی برنامه‌های حمایتی تنها در مقطع کوتاه قادر به تامین بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی گروه‌های نیازمند خواهد بود و کمکی به تامین عدالت اجتماعی در جامعه نمی‌کند.
ابراهیم رئیسی در ادامه‌ی اظهاراتش موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در زمینه توزیع انرژی بین قشر‌های مختلف مردم را مورد تاکید قرار داد و تیم اقتصادی دولت را موظف ساخت تا جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه دهند.
به گفته‌ی کارشناسان برنامه‌ریزی برای انرژی و همچنین اصلاح الگوی مصرف و استفاده از انرژی‌های پاک، باید جزو یکی از برنامه‌های اصلی دولت در برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ی انرژی باشد و به طور مشخص به گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند مربوط نمی‌شود.
تامین انرژی خورشیدی یکی از راه‌کارهای مناسب برای تامین انرژی در ایران است که با توجه به شرایط اقلیمی ایران،‌ می‌تواند به عنوان یک راهکار جدی مورد توجه قرار بگیرد، اما جمهوری اسلامی با تمرکز هزینه‌های خود بر انرژی هسته‌ای، تنها انرژی هسته‌ای را به عنوان انرژی پاک تعریف کرده است و به دیگر وجوهی که می‌تواند از آن برای استحصال انرژی با توجه به شرایط اقلیمی کشور تصمیم‌گیری کند، توجهی ندارد.
ضمن اینکه برنامه‌ها برای اصلاح الگوی مصرف، تنها بر کاهش مصرف تاکید دارد و برنامه‌‌ریزی‌های انرژی تاکنون در خصوص ارائه‌ی الگوهای مناسب و راهبردی برای توزیع و مصرف مناسب انرژی متمرکز نبوده است.