تفسیر خبر چهارشنبه ۱۰ دی

مردم و حکومت فقیه در سال ۲۰۲۰ میهمانان: نیمه اول: خانم مهناز شیرالی نیمه دوم: آقای جمشید اسدی چهارشنبه ۱۰ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰