آینه شنبه ۱۹ آبان

محمد نوری زاد: من در این سفر به یکی از داغهای ننگی که بر پیشانی امپراتوری «ستاد اجرایی فرمان امام» نشسته است، اشاره کرده ام. این ستاد، گنج قلمبه ای از غارت های شخص سید علی خامنه ای ست. در این فیلم، من شما را با یکی از غارت های مسلم و »روز روشنی» آقا سید علی آشنا میکنم.

یوتیوب