اعتصاب و اعتراض کارکنان گوگل علیه سو رفتار جنسی

یک هفته بعد از گزارش نیویورک تایمز که در رابطه با آزار جنسی مقامات بلندپایه‌ گوگل مطرح شده بود، کارمندان گوگل در حرکتی دسته جمعی تصمیم گرفتند تا اعتراضات رسمی خود را با تظاهرات پیش بگیرند. این تظاهرات که با عنوان راهپیمایی برای ایجاد تغییرات واقعی شناخته می‌شود، انها خواهان پایان دادن به تبعیض در قضاوت علیه همه‌ی کارمندان کنونی و آینده‌ی شرکت بدون توجه به پست و مقام آن‌ها وپایان دادن به نابرابری در حقوق کارمندان شدند
انها همچنین خواستار انتشار گزارش بدون سانسور و عمومی از همه‌ی آزار‌های جنسی انجام شده توسط کارمندان شدند
مدیر عامل گوگل از شکایات کارمندان استقبال کرده و گفته به طور جدی انها را مورد رسیدگی قرار خواهد داد