انسداد راههای منتهی به مقبره کوروش

به گزارش رسانه ها مقامات امنیتی وسپاه پاسداران روز گذشته کلیه راههای منتهی به مقبره کوروش در پاسارگاد رابرای جلو گیری از حضور مردم برای انجام مراسم روز کوروش مسدود کردند .این انسداد به بهانه مانور نیروهای نظامی صورت گرفته است . انسداد جاده منجر به ترافیک سنگینی در راه شیراز
و اصفهان گردید . نیروهای امنیتی حتی جاده های فرعی و خاکی منتهی به مقبره کوروش را نیز تحت نظر گرفته بودند . در سال 1395 ایرانیان با تجمع چند هزار نفره در پاسارگاد نظام را غافلگیر کردند و لذا در دوسال گذشته به طور کلی رژیم اسلامی اجازه حضور به مردم در محل مقبره را نداده است.