پناهجویان منتظر در مرز مکزیک

هزاران پناهجو که عمدتا از هندوراس آمده اند وعازم آمریکا هستنددر نوار مرزی جنوبی مکزیک سرگردان مانده‌اند.
این پناهجویان که نزدیک به دوهزارنفر هستند و شامل زنان و کودکان میباشند می‌گویند که از فقر و خشونت در کشورشان گریخته اند .دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که مرز آمریکا را می‌بندد و کشورهایی که اجازه عبور به این کاروان را می‌دهند تهدید به قطع کمک های آمریکا کرده است.ترامپ همچنین دستورداده که نیروهای ارتش به مرز با مکزیک اعزام شوند .