تظاهرات در رم علیه سیاست دولت دست راستی ایتالیا

تظاهرکنندگان شهررم که درمیان آن ها شمار زیادی از آوارگان و مهاجران نیز دیده می شدند علیه سیاستهای ضد مهاجرتی دولت جدید ایتالیا تظاهرات کردند واز افزایش سخت گیری های وزارت یر کشور ایتالیا ضد مهاجران انتقاد کردند.
هزاران شهروند ایتالیایی انزجار خود را از اشاعه روز افزون بیگانه هراسی و نژاد پرستی در ایتالیا ابراز داشتند.انها همچنین علیه شهردار جدید شهر رم و عضو حزب جنبش پنج ستاره تظاهرات کردند .این راهپیمایی اعتراض آمیز در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. پلیس تعداد تظاهر کنندگان را بیست و دوهزار نفر اعلام کرد.