بازگشت فضاپیمای روسی

یک فضاپیمای روسیه حامل فضانوردان روسی و آمریکایی روز گذشته دقایقی پس از پرتاب به خاطر نقص فنی به زمین بازگشت. دو فضانورد سرنشین فضاپیما سالم هستند و پس از بازگشت فضاپیما به زمین توانستند با مرکز کنترلارتباط برقرار کنند .به دنبال وقوع حادثه برای پرتابه سایوز تمام ماموریت های فضایی به حالت تعلیق در آمد