حمایت اتحادیه اروپاازشرکتها در مقابل تحریم آمریکا

در عین حالیکه دولت ترامپ تحریم ها علیه ایران را نیز از روز سه شنبه مجددا اعمال کرده است..ترامپ به شرکت های اروپایی هشدار داده است که در صورت همکاری با ایران مشمول تحریم های ثانویه خواهند شد. در این میان اتحادیه اروپا اعلام کرده است که امیدوار است برخی حمایت های قانونی را از شرکت هایی که به دنبال همکاری با ایران هستند، به عمل آورد. هرچند برخی از شرکت های اروپایی پیش از این از تصمیم خود برای ترک ایران به خاطر تحریم های آمریکا خبر داده اند.به گفته دستیار سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با سی ان ان اتحادیه اروپا با تمام توان از شرکت های اروپایی در برابر آمریکا حمایت خواهد کرد. طبق این قوانین شرکت‌ها و بنگاه‌های اروپایی که دارای روابط قانونی با ایران باشند و فعالیت خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ کنند در صورت تحریم شدن توسط آمریکا تحت چتر حمایتی اتحادیه اروپا در خواهند آمد.واگر از این بابت خسارت مالی متوجه انها شود اتحادیه اروپا سعی خواهد کرد که انها را جبران کند