بولتون و تحریم نفتی ایران

جان بولتون در مصاحبه ای در مورد تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران گفت که این کشور درحال رایزنی است تابتواند فروش نفت ایران را محدود سازد و در این مسیر موفقیتهایی نیز حاصل شده است .او تاکید کرد که به این سیاست ادامه خواهند داد تا تاثیرات منفی این امر بر اقتصاد ایران پدیدار شود .