شاهنامه با گردآفرید سه شنبه 26 شهریور

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید.داستان این هفته زایش رستم . با ما همراه باشید