شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و نهم

میزگردی با موضوع حمله نظامی مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسراییل. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار) و حسن شریعتمداری (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار). در ادامه با کارگروه و بخش های مختلف آن همراه ما باشید.

یوتیوب