مواضع خامنه‌ای برای عدم نظارت خبرگان بر امور رهبری

محمدی عراقی داماد مصباح یزدی و از اعضا مجلس خبرگان در سخنانی دیروز گفت در یکی از دیدارها حضرت آقا فرمودند با توجه به اهمیت جایگاه خبرگان چرا نباید شما مثل یک مجلس بین المللی قطعنامه های اجرایی برای ارکان حکومت صادر کنید؟
این سخنان نشاندهنده این است که رهبر جمهوری اسلامی برای فرستادن نمایندگان مجلس خبرگان به بیراهه و عدم نظارت انها برامور خودش که بسیاری از تصمیم گیریهای سیاست خارجی و امور مالی نامناسب و فاسد در نهادهای تحت نظرش میباشد انها را به انجام کارهایی سوق داده که طبق قانون جزو وظایفشان نیست. وظیفه مجلس خبرگان عزل و نصب و نظارت برولی فقیه است. اینها نشاندهنده ان است که رهبر نظارت برامور خودش را برنمی تابد .