شاهنامه با گردآفرید سه شنبه 19 شهریور

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. در این قسمت به عروسی زال و رودابه خواهیم رفت. با ما همراه باشید

اینترنت کم سرعت