آینده ایران – بخش بیست و دوم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری مروری کوتاه خواهیم داشت بر سفر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا و یکی از پیام های کلیدی این سفر و منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی. با ما همراه باشید.

یوتیوب