جدول پخش روزانه برنامه های تلویزیون ایران فردا

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

پنجره ای رو به خانه پدری

لندن 15:30

تهران 19:00

پنجره ای رو به خانه پدری

لندن 15:30

تهران 19:00

پنجره ای رو به خانه پدری

لندن 15:30

تهران 19:00

پنجره ای رو به خانه پدری

لندن 15:30

تهران 19:00

پنجره ای رو به خانه پدری

لندن 15:30

تهران 19:00

ایران و جهان در هفته ای که گذشت

لندن 15:30

تهران 19:00

ایران و جهان در هفته ای که گذشت

لندن 15:30

تهران:19:00

نگاه با علی رضا میبدی

لندن 16:30

تهران 20:00

انجمن دانا

لندن 16:30

تهران 20:00

نگاه با علی رضا میبدی

لندن 16:30

تهران 20:00

شاهنامه با گردآفرید

لندن 16:30

تهران 20:00

نگاه با علی رضا میبدی

لندن 16:30

تهران 20:00

سوت

لندن 16:00

تهران:19:30

بربال سیمرغ

لندن 16:00

تهران:19:30

صفحه یک

لندن 17:00

تهران 20:30

صفحه یک

لندن 17:00

تهران 20:30

صفحه یک

لندن 17:00

تهران 20:30

صفحه یک

لندن 17:00

تهران 20:30

صفحه یک

لندن 17:00

تهران 20:30

گذری نظری

لندن 17:00

تهران 20:30

درکوچه باغ قلم

لندن 17:00

تهران 19:30

دکه

لندن 17:25

تهران 20:55

دکه

لندن 17:25

تهران 20:55

دکه

لندن 17:25

تهران 20:55

دکه

لندن 17:25

تهران 20:55

دکه

لندن 17:25

تهران 20:55

ایران فردا در همین نزدیکی با شما

لندن 18:00

تهران 21:30

زیر آسمان پاریس

لندن 17:30

تهران 21:00

در چهارسوی جهان

لندن ۱۷:۲۵

تهران ۲۱:۰۰

در چهارسوی جهان

لندن ۱۷:۲۵

تهران ۲۱:۰۰

در چهارسوی جهان

لندن ۱۷:۲۵

تهران ۲۱:۰۰

در چهارسوی جهان

لندن ۱۷:۲۵

تهران ۲۱:۰۰

در چهارسوی جهان

لندن ۱۷:۲۵

تهران ۲۱:۰۰

تفسیر خبر

لندن 18:00

تهران 21:30

تفسیر خبر

لندن 18:00

تهران 21:30

تفسیر خبر

لندن 18:00

تهران 21:30

تفسیر خبر

لندن 18:00

تهران 21:30

تفسیر خبر

لندن 18:00

تهران 21:30

شاهنامه با گردافرید

لندن 18:30

تهران 22:00

چمتا

لندن 18:00

تهران 21:30

ایران فردا در همین نزدیکی با شما

لندن 19:00

تهران 22:30

آسمان پاریس

لندن 19:00

تهران 22:30

یکی بود یکی نبود

لندن 19:00

تهران 22:30

امروز و فردای ایران

لندن 19:00

تهران 22:30

فیم پرشیا

لندن 19:00

تهران 22:30

کوچ ایرانیان

لندن 19:00

تهران 22:30

چهارسو

لندن 19:00

تهران 22:30

هفت اقلیم

لندن 19:30

تهران 22:00

دانش نوین

لندن 19:30

تهران 23:00

سوت

لندن ۲۰:۰۰

تهران ۲۳:۳۰

دهکده جهانی

لندن 19:15

تهران 22:45

ف م سخن

لندن 20:00

تهران 23:30

گلگشت

لندن 20:00

تهران 23:30

چهره

لندن 20:00

تهران 23:30

ف م سخن

لندن 20:30

تهران 23:00

آب باد خاک سرزمین من

لندن 20:00

تهران 23:30

چهارسو

لندن 21:00

تهران 00:30

چمتا

لندن 20:00

تهران 23:30

هادی و گربه اش

لندن 21:00

تهران 00:30

شما و ایران فردا

لندن 21:00

تهران 00:30

یکی بود یکی نبود

لندن 21:00

تهران 00:30

زنگ سلامت

لندن 21:30

تهران 01:30

ماندگاران

لندن 20:30

تهران 00:00

شما و ایران فردا

لندن 22:00

تهران 01:30

کوچ ایرانیان

لندن 20:45

تهران 00:15

زنگ سلامت

لندن 21:30

تهران 01:00

فیلم سینمایی

لندن 22:00

تهران 01:30

فیلم سینمایی

لندن 22:00

تهران 01:30

امروز و فردای ایران

لندن 22:00

تهران 00:30

نامها و یادها

لندن 21:00

تهران 00:30

هادی و گربه اش

لندن 23:00

تهران 02:30

آپوزیت

لندن 21:30

تهران 01:00

درجستوجوی عدالت

لندن 22:00

تهران 01:30

   

گذری و نظری

لندن ۲۲:۳۰

تهران۰۴:۰۰

در جستوجوی عدالت

لندن 21:30

تهران 01:00

 

گلگشت

لندن 22:30

تهران 02:00

شاخه های این درخت کهن

لندن 22:30

تهران 02:00

   
 

شاخه های این درخت کهن

لندن 22:00

تهران 01:30

   

نامها و یادها

لندن 23:15

تهران 02:45

   
             

مشخصات دریافت شبکه ایران فردا در ماهواره یوتلست W3A :
Eutelsat 7A (7.0°E) Freq: 11221 SR: 27500 Pol: Hor FEC: 3/4 Name: IRANEFARDA