001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پروفایل

پروفایل یکشنبه 15 دی – بسیج

ذره بین پروفایل در این قسمت بر روی سازمان بسیج مستضعفین قرار گرفته است و کانون توجه خود را به این پرسش اختصاص داده که آیا بسیج تشکلی است مردمی، یا مقابل مردم؟ با ما همراه ...

ببینید »

پروفایل یکشنبه 24 آذر – مساجد

همراه با نیما قوانینی خواهیم بود در پروفایل امشب و بررسی خواهیم کرد نقش مساجد در روند پدید آمدن جمهوری اسلامی در ایران، و کانون توجه خود را به این پرسش اختصاص می دهیم که آیا ...

ببینید »